LUẬT DU LỊCH : XÚC TIẾN DU LỊCH VÀ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH (ĐIỀU 67- 71)

MỤC 1 :XÚC TIẾN DU LỊCH

Điều 67. Nội dung xúc tiến du lịch

 1. Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa,
  danh lam thắng cảnh, công trình lao động sáng tạo của con người, bản sắc văn hóa dân tộc
  nhằm tăng cường thu hút khách du lịch.
 2. Xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch quốc gia, vùng, địa phương, doanh nghiệp; nghiên cứu
  thị trường du lịch, xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách du lịch.
 3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, góp phần bảo đảm môi trường du lịch an ninh,
  an toàn, lành mạnh, văn minh, phát huy truyền thống mến khách của dân tộc.
 4. Vận động, tìm kiếm cơ hội, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ
  thuật du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Điều 68. Hoạt động xúc tiến du lịch

Kết quả hình ảnh cho thúc đẩy DU LỊCH

 1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc
  tiến du lịch quốc gia; điều phối các hoạt động xúc tiến du lịch liên vùng, liên tỉnh.
 2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng
  và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch theo lĩnh vực và địa bàn quản lý phù hợp
  với chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.
 3. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan chủ động xây dựng
  và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài phù hợp với chiến
  lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia, thành lập văn phòng xúc tiến du lịch tại nước ngoài.
  Chi phí hoạt động xúc tiến du lịch của doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp.

>>>>>Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Điều 69. Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du
lịch quốc tế và khu vực

 1. Cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.
 2. Hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng đại diện phải được hợp pháp hóa lãnh sự, bao gồm:
 3. Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
 4. Quyết định thành lập cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực;
 5. Quyết định thành lập văn phòng đại diện của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực;
 6. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.
 7. Trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam được quy định như sau:
 8. Người đứng đầu văn phòng đại diện nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 9. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định,
  trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
 10. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể
  thao và Du lịch thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu văn phòng đại diện.

 QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Điều 70. Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

>>>>>Xem thêm: Tính truyền thống và hiện đại trong các lễ hội ở Nhật Bản

 1. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, có con dấu,
  tài khoản riêng, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động.
 2. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định
  của pháp luật.
 3. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được hình thành từ các nguồn sau đây:
 4. Vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp;
 5. Ngân sách nhà nước bổ sung hằng năm một phần trích từ nguồn thu phí tham quan, phí cấp thị thực và
  các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài;
 6. Nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;
 7. Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 8. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này.

Điều 71. Mục đích của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

 1. Xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài.
 2. Hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch.
 3. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch.
 4. Hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng.

Điều 72. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

 1. Không vì mục đích lợi nhuận; bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý.
 2. Thực hiện thu, chi, quyết toán, công khai tài chính, tài sản và công tác kế toán theo quy định của pháp luật.
 3. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước về
  các hoạt động tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.
 4. Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của
  pháp luật.
 5. Số dư kinh phí năm trước của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

>>>>>Xem thêm: Có nên đi tour du lịch giá rẻ không?