Luật du lịch :Dịch vụ lữ hành (điều 39-44)

Điều 39. Hợp đồng lữ hành

 1. Hợp đồng lữ hành là sự thỏa thuận việc thực hiện chương trình du lịch giữa doanh nghiệp kinh doanh
  dịch vụ lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch.
 2. Hợp đồng lữ hành phải được lập thành văn bản.
 3. Hợp đồng lữ hành phải có các nội dung sau đây:
 4. Mô tả rõ ràng số lượng, chất lượng, giá dịch vụ, thời gian, cách thức cung cấp dịch vụ trong chương trình du lịch;
 5. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán;
 6. Điều khoản loại trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng;
 7. Điều kiện và trách nhiệm tài chính liên quan đến việc thay đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng;
  đ) Điều khoản về bảo hiểm cho khách du lịch.

Điều 40. Kinh doanh đại lý lữ hành

 1. Kinh doanh đại lý lữ hành là việc tổ chức, cá nhân nhận bán chương trình du lịch của doanh
  nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cho khách du lịch để hưởng hoa hồng.
 2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có
  thẩm quyền và có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 3. Trường hợp khách du lịch mua chương trình du lịch thông qua đại lý lữ hành thì hợp đồng lữ
  hành được giao kết giữa khách du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành giao đại lý;
  trong hợp đồng phải ghi tên, địa chỉ của đại lý lữ hành.

>>>>>Xem thêm: Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu uy tín chuyên nghiệp

Điều 41. Hợp đồng đại lý lữ hành

 1. Hợp đồng đại lý lữ hành phải được lập thành văn bản giữa bên giao đại lý là doanh nghiệp kinh doanh
  dịch vụ lữ hành và bên nhận đại lý là tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành.
 2. Hợp đồng đại lý lữ hành phải có các nội dung sau đây:
 3. Tên, địa chỉ của bên giao đại lý và bên nhận đại lý;
 4. Chương trình du lịch, giá bán chương trình du lịch được giao cho đại lý, mức hoa hồng đại lý, thời điểm
  thanh toán;
 5. Quyền và trách nhiệm của các bên;
 6. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý.

Điều 42. Trách nhiệm của bên giao đại lý lữ hành

 1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên nhận đại lý lữ hành.
 2. Tổ chức thực hiện chương trình du lịch do bên nhận đại lý lữ hành bán; chịu trách nhiệm với khách du lịch
  về chương trình du lịch giao cho bên nhận đại lý lữ hành.
 3. Hướng dẫn, cung cấp cho bên nhận đại lý lữ hành thông tin liên quan đến chương trình du lịch.

>>>>>Xem thêm:Các loại người bạn có thể gặp tại bãi biển mùa hè này

Điều 43. Trách nhiệm của đại lý lữ hành

 1. Thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh, địa điểm kinh
  doanh, thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành.
 2. Thực hiện việc bán chương trình du lịch đúng nội dung và đúng giá như hợp đồng đại lý; không được tổ chức
  thực hiện chương trình du lịch.
 3. Lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch theo quy định của pháp luật.
 4. Treo biển đại lý lữ hành ở vị trí dễ nhận biết tại trụ sở đại lý.

Điều 44. Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

 1. Việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài được
  thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại.
 2. Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi
  Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

>>>>>Xem thêm: Tiềm năng phát triển du lịch Thanh Hóa